Instanyl® Nasenspray

Instanyl® 50 Mikrogramm/100 Mikrogramm/200 Mikrogramm Nasenspray

Matrifen®

Matrifen® 12, 25, 50, 75, 100 Mikrogramm/Stunde Transdermales Pflaster